Kunder

Sagt om Janne

«Hun er en av de mest sanseskarpe menneskene jeg kjenner»

Jan Erik Narvesen

HR Direktør

Hennig-Olsen

Sagt om Janne

«Sjelden har jeg møtt en person med slik evne til og oppriktig ønske om å ville se og forstå enkeltmennesket.»

Geir Rebbestad

Konstituert administrerende direktør

Kilden teater og konserthus

Sagt om Janne

«God teoretisk plattform, strukturerte prosesser og en energi i formidlingen»

Knut Berg

Assisterende fylkesmann

Agder

Sagt om Janne

«Utfordrer og er god til å se hele mennesket, kombinert med faglig dyktighet med sterk relasjonskompetanse»

Tina Sødal

Generalsekretær

Strømmestiftelsen

«Janne har hele tiden levert mer enn forventet»

Øyvind Aasen

Administrerende direktør

Sørmegleren

«Hun har en helhetlig tilnærming i sitt arbeid, med sterk faglig integritet»

Anna Gunningberg

Daglig leder

Trainee Sør

Sagt om Janne

«Unik evne til å se folk»

Elisabet Roland

Assisterende skolesjef

Lillehammer kommune

Sagt om Janne

«Janne er en varm og kunnskapsrik person som fort kom i «inngrep» med oss på en positiv og inspirerende måte»

Sem Gysland

Plant Director

Eramet Norway

Sagt om Janne

«Selvutviklingen jeg har hatt gjennom samtaler med Janne, samt deltakelse på kurset i kommuniserende ledelse har gitt meg den største personlige veksten jeg har hatt i voksenlivet. Jeg er imponert over hennes kunnskap»

Tone Solheim Grøsle

Marked og Regionsjef

Sørmegleren

«Hun er en av de mest sanseskarpe menneskene jeg kjenner»

– Jeg har hatt fornøyelsen av å samarbeide med Janne Mesel vedr. ledertrening i Hennig-Olsen Is siden 2014. Bedriften har investert mye ressurser i ledertrening, og alle våre ledere har nå gjennomført programmet Kommuniserende lederskap der Janne har vært en drivende dyktig og engasjert ledertrener.

– Tilbakemeldingene fra deltakerne har vært svært positive, og eier og adm.dir., Paal Hennig-Olsen, har bl.a. uttalt følgende: «Programmet har gitt meg ny selvinnsikt og bidratt til betydelig økt trygghet og dynamikk i ledergruppa. Helt klart det beste programmet jeg har deltatt på»

– Som kursleder/ trener har Janne utvist en helt unik formidlingsevne. Hun er genuint opptatt av mennesker, formidler sitt budskap på en enkel og forståelig måte, og gjennom sitt engasjement skaper hun mye positiv energi. Hun er en av de mest sanseskarpe menneskene jeg kjenner. Det betyr at hun evner å oppfatte stemninger/ følelser – og, i neste omgang stille de riktige spørsmålene.

– Som ledertrener/ lederutvikler kan jeg anbefale Janne på det varmeste.

HR Direktør i Hennig-Olsen

«Sjelden har jeg møtt en person med slik evne til og oppriktig ønske om å ville se og forstå enkeltmennesket.»

– Mitt første møte med Janne Mesel var gjennom 5 samlinger der ledergruppen i Kilden Teater og Konserthus gjennomførte et ledertreningsprogram i regi av henne. Det ble umiddelbart klart at vi her ble kurset av en person med en solid erfaring og allsidig kompetanse, og som i tillegg evnet å formidle sitt budskap på en slik måte at det skapte stort engasjement og læring hos oss deltagere. Sjelden har jeg møtt en person med slik evne til og oppriktig ønske om å ville se og forstå enkeltmennesket. Dette er en egenskap som gir stor troverdighet og tillit. Janne Mesel har utvilsomt tilført ledergruppen i Kilden verdifulle verktøy, noe som utvilsomt har gjort vår arbeidshverdag enklere.

– I ettertid har jeg benyttet meg av hennes kompetanse til å kjøre prosesser med musikerne i Kristiansand Symfoniorkester, både med gruppeledere og med hele orkesteret. Også her med gode resultater og meget gode tilbakemeldinger fra musikerne. Jeg gir Janne Mesel mine beste anbefalinger

Konstituert administrerende direktør i Kilden teater og konserthus

«God teoretisk plattform, strukturerte prosesser og en energi i formidlingen»

– I forbindelse med sammenslåingen av embetene på Agder ønsket ledergruppa ekstern bistand for å etablere felles rutiner og samhandlingsregler for embetet. Etter møte med flere tilbydere falt valget på Janne Mesel.

– Utslagsgivende for valget var god problemforstålelse, en god dialog, samt et forslag til gjennomføring som vi følte svarte godt på våre utfordringer. Gjennom seks samlinger utviklet det seg gode relasjoner mellom Janne og ledergruppa. Samlingene var preget av kombinasjoner av teoretisk grunnlag og «styrte» prosesser. Samtidig evnet Janne å fange opp utfordringer under veis som det var viktig at vi løste, før vi fortsatte prosessen. En av suksesskriteriene for at vi opplevde møte med Janne som meget konstruktivt, var balansen mellom en god teoretisk plattform, strukturerte prosesser og en energi i formidlingen som engasjerte og motiverte ledergruppa. Samlingene har lagt grunnlag for at ledergruppa har etablert gode samhandlingsregler og at det er etablert en trygghet i ledergruppa som sikrer stor grad av meningsutvekslinger. Jeg kan gi Janne de beste anbefalinger.

Assisterende fylkesmann i Agder

«Utfordrer og er god til å se hele mennesket, kombinert med faglig dyktighet med sterk relasjonskompetanse»

– Janne er en dyktig coach som jeg setter stor pris på. Jeg har hatt stort utbytte av samtalene med henne i de tre årene jeg har vært generalsekretær i Strømmestiftelsen. Hun er godt til å utfordre og til å se hele mennesket, og kombinerer faglig dyktighet med sterk relasjonskompetanse på en svært god måte.

– Vi har også hatt god hjelp av Janne innen teambuilding i ledergruppa i Strømmestiftelsen, og det har utelukkende vært gode tilbakemeldinger på hennes leveranser. Hun er god til å få fram og lede krevende samtaler, og er med på å lede i en konstruktiv og positiv retning. Vi er blitt bedre kjent både med oss selv og med hverandre etter å ha vært i prosesser ledet av Janne, og det har gitt positive resultater i vårt daglige arbeid. Jeg kan varmt anbefale Janne!

Generalsekretær i Strømmestiftelsen

«Janne har hele tiden levert mer enn forventet»

– Janne har en meget høy faglig kvalitet på sine prosesser. Hun «bryr seg» om prosjektet og er svært opptatt av at det er vellykket. Hvis noe «skurrer», tar hun tak i ting igjen slik at selskapet skal få den ønskede effekten og at det skal stå seg over tid. Hun vil ikke gjennomføre prosjektet hvis ikke de involverte virkelig ønsker endring.

– Janne er svært ærgjerrig, gir seg ikke og står i det. Hun tar på en flott måte mer hensyn til sak enn person og hun balanser meget bra mellom å få den ønskede effekten og hensyn til enkeltpersoner.

– Jeg var i utgangspunktet noe skeptisk til slike prosesser, men Janne har overbevist meg om at vi trengte det og «ettereffekten» har også vist det. Janne har lært den enkelte å bli kjent med seg selv og for oss i ledergruppa, å bli kjent med hverandre på en slik måte at vi «tåler hverandre» og forstår hverandres væremåte bedre. Jeg kan med stor overbevisning anbefale Janne.

Administrerende direktør i Sørmegleren

«Lederne våre har blitt tryggere og tydeligere i sin lederrolle»

– Jeg har hatt stor glede av å jobbe sammen med Janne de siste årene. Vi har benyttet hennes kompetanse i forbindelse med gjennomføring av et lederutviklingsprogram «Kommuniserende Ledelse». Vi har kjørt to grupper med totalt vel 30 ledere gjennom programmene. Deltakerne har blitt sertifisert som prestasjonscoach på individ- og teamnivå. Janne har tilrettelagt og ledet programmet som har bestått av syv samlinger for hver gruppe.  Foruten faglig innlegg har samlingene inneholdt mye egen- og gruppetreninger. Janne har fulgt dette tett og gitt klare råd og tilbakemeldinger.  Hun har også deltatt i banken på egentreningene som har foregåtte mellom samlingene.

– Personlig setter jeg stor pris på hennes egenskaper som engasjement og tydelighet, kombinert med hennes faglig dyktighet og struktur på oppfølgingen.  Dette har gitt gode resultater hvor vi ser at lederne tar ansvar for egen utvikling gjennom målbevisst trening og arbeide.  Jeg har som oppdragsgiver satt meget stor pris på samarbeidet og oppfølgingen som vi har hatt gjennom de ulike prosessene.

Og det har skapt resultater:
- Ledere har blitt tryggere på seg selv og sin lederrolle
- Lederne har blitt tydeligere i blant å styre forventninger/stille krav kombinert med mer coachende og inspirerende ledere
- Bedre score på medarbeiderundersøkelser
- Lederne har blitt mer målrettet og bedre på oppfølging
- Bevissthet rundt at ferdigheter hele tiden må trenes

Administrerende banksjef i SpareBank 1 Ringerike Hadeland

«Hun har en helhetlig tilnærming i sitt arbeid, med sterk faglig integritet»

– Janne Mesel har vært leverandør til Trainee Sør i snart 10 år. Hun leverer med et dypt engasjement og presisjon i rekrutteringsprosessen og med stø hånd driver hun vårt assessmentsenter.

–Janne er opptatt av kundens behov og utfordrer på en smidig måte. Vi verdsetter at hun raskt skaper tillit, er tydelig og ærlig, i tillegg til å være god til å lytte og se muligheter. Hun har en helhetlig tilnærming i sitt arbeid, med sterk faglig integritet.

Daglig leder i Trainee Sør

«Unik evne til å se folk»

– I min jobb som HR-sjef i Statens vegvesen Region Øst, brukte jeg Janne ved flere anledninger. Både som prosessveileder i forhold til utvikling av egen seksjon, herunder ledet hun seksjonen gjennom et utdanningsløp innen prestasjonscoaching, en utviklende og ikke minst artig prosess for alle som deltok. Videre bisto Janne oss ved en tilsetting av to organisasjonsutviklere, hvor vi blant annet gjennomførte preferansetesting og gruppeintervjuer. Hun var også en viktig støttespiller for meg som leder, aldri redd for å utfordre og stille de vanskelige spørsmålene som gjorde at jeg måtte stoppe opp og reflektere – både over egen rolle, og hvor jeg ville med seksjonen.

– Janne har en unik evne til å se folk og forstå dynamikker. Hennes evne til å forstå både det sagte og det usagte og utfordre på en direkte, men ufarlig måte, skaper en trygghet som gjør at enkeltpersoner og grupper/team utvikler en forståelse av seg selv – og samspillet i gruppa/teamet på en positiv måte. Hun veksler godt mellom teori og praksis, og evner å formidle med et humør og en energi som smitter over på de som er til stede. Hun er faglig sterk og har et bredt spekter og ulike tilnærminger å spille på.

– Jeg håper å få samarbeide med henne også i framtiden.

Assisterende skolesjef i Lillehammer kommune

«Janne er en varm og kunnskapsrik person som fort kom i «inngrep» med oss på en positiv og inspirerende måte»

– Verksledelsen til Eramet i Kvinesdal har gjennomført et 2 årlig lederutviklingsprogram sammen med Janne. Det har vært en spennende og lærerik reise hvor vi alle har kommet oss langt ut av egen komfortsone. Vi har blitt bevist egne og kollegaers sterke og svake sider. Lærdommen og kunnskapen vi har fått gjennom programmet har gitt oss bedre samarbeid og høyere prestasjoner i verksledelsen.

– «Janne er en varm og kunnskapsrik person som fort kom i «inngrep» med oss på en positiv og inspirerende måte». Hun har tilført verksledelsen ny lærdom og praksis gjennom en kombinasjon av teori og øvelse.

– Jeg vil anbefale Janne på det varmeste til andre virksomheter som ønsker å videreutvikle egen ledelse.

Plant Director i Eramet Norway

«Selvutviklingen jeg har hatt gjennom samtaler med Janne, samt deltakelse på kurset i kommuniserende ledelse har gitt meg den største personlige veksten jeg har hatt i voksenlivet. Jeg er imponert over hennes kunnskap»

– Jeg opplever Janne som genuint interessert i meg som person. Jeg har alltid en følelse av at hun har de beste intensjoner i alt hun sier og gjør noe som får meg til å stole fullt og helt på henne.

– Selvutviklingen jeg har hatt gjennom samtaler med henne og ved å delta på kurset i kommuniserende ledelse har gitt meg den største personlige veksten jeg har hatt i voksenlivet. Den endringen har betydd mye i jobben jeg gjør ut som leder i en virksomhet med over 100 ansatte fordelt på 18 lokasjoner.

– Jeg er også imponert over hennes kunnskap. Det å få lære så mye mer om hvordan hjernen, stress, visualisering, lytting, spørring, forskjeller med mer virker på oss mennesker er kjempeviktig kunnskap som jeg tar med meg i jobben og på privaten daglig.

Marked og Regionsjef i Sørmegleren